Forskning & Utvikling

Hva gjør Skanska
innenfor FoU ?

Skanska er ledende i bygg og anleggsbransjen innen forskningsog utviklingsprosjekter støttet av Norges Forskningsråd.

Til enhver tid har Skanska flere store utviklingsprosjekter med målsetningen om å flytte industrien mot en mer bærekraftig og effektiv gjennomføringsmodell. 

Forskningsprosjekter

Datadrevet Anleggsplass

Se for deg et veiprosjekt der hver eneste anleggsmaskin alltid vet hvor de andre er, hva de gjør og hva som er den optimale måten å organisere arbeidet på. Algoritmer som gjenkjenner effektive rutevalg, ser hvilke maskiner som trengs hvor og samkjører maskinparken, kan gjøre dette til en realitet. Unødig ventetid, tomgangskjøring og overflødig arbeid blir en del av fortiden, samtidig som anleggsprosjekter blir mer bærekraftige.

ConZerW

Byggenæringen er verdens største forbruker av naturressurser og står for omtrent 1/4 av avfallet i Norge. Vi må i større grad gjøre valg i design, materialvalg og gjennomføringen av byggeprosjekter som minimerer avfallet og flytter materialstrømmene oppover i avfallshierarkiet. I ConZerW jobber vi aktivt med å gjøre dette gjennom økt samarbeid i verdikjeden og innovativ bruk av teknologi.

SmartTune

SmartTune er satsningen på å utvikle digitale verktøy for å lukke ytelsesgapet (performance gap) mellom prosjektert og reell ytelse (energi, effekt og inneklima) på en kostnads- og ressurseffektiv måte. Verktøyet gir en brukervennlig visualisering av byggets ytelse for brukere, driftere og prosjekterende.

Partnere

Skanska Digital jobber i flere langsiktige samarbeid og partnerskap med ledende selskaper og forskningsinstitusjoner i Norge. Sammen er vi i full gang med blant annet flere store forskningsprosjekter. Her utvikler vi avanserte digitale løsninger som flytter industrien mot en mer bærekraftig gjennomføringmodell. Vi vet at vi er sterkere sammen og ser etter flere partnere. Ønsker du å bli en partner med Skanska Digital, er det bare å ta kontakt!